Home / พลวัต / ก่อนสอบต้องรู้ สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่2/2558 จาก ก.ค.ศ.

ก่อนสอบต้องรู้ สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่2/2558 จาก ก.ค.ศ.

ก่อนสอบต้องรู้ สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่2/2558 จาก ก.ค.ศ.

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดวันเวลาในการสอบแข่งขัน ตลอดทั้งกำกับติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

2. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณีกำหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการสอบแข่งขั้นตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษากำหนดองค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ และเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

3. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร 30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งครบถ้วนในวันสมัคร (มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ก.ค.ศ.รับรองแล้ว มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้ในการแสดงการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน)

4. ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อสอบแข่งขันได้

5. ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันให้สมัครได้เพียงแห่งเดียว หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด

6. หากตรวจสอบพบว่ามีผู้สมัครรายใด ขาดคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หากได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้

ที่มา : สถานี ก.ค.ศ.หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558เรื่อง สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558  

Check Also

กรุงเทพมหานครประกาศผลสอบแล้ว

Tweet Share 0 R …