Home / ความรู้ผู้อำนวยการ / สมรรถนะทางการบริหารที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สมรรถนะทางการบริหารที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สมรรถนะ (competency) หมายถึง ความสามารถที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่ให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสังเกต วัด ประเมินและพัฒนาได้ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

1.ระดับการเรียนรู้ (Learning)

2.ระดับการปรับใช้ (Adopting)

3.ระดับการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม (Performing)

4.ระดับการนำ (Leading)

สมรรถนะทางการบริหารที่ ก.ค.ศ.กำหนด

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

2. การบริการที่ดี

3. การพัฒนาตนเอง

4. การทำงานเป็นทีม

5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์

6. การสื่อสารและการจูงใจ

7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

8. การมีวิสัยทัศน์

Check Also

พุธเช้า ข่าว สพฐ. วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

Tweet Share 0 R …