Home / กฎหมายการศึกษา / รู้จัก ก.ค.ศ.ชุดใหม่

รู้จัก ก.ค.ศ.ชุดใหม่

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า ก.ค.ศ. ประกอบด้วย

1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

2.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน

3.กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 8 คน ได้แก่

-ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
-ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
-เลขาธิการ ก.พ.
-เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-เลขาธิการคุรุสภา
-เลขาธิการ ก.ค.ศ.

4.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ได้แก่

-นายกิตติรัตน์ มัลคละคีรี
-นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
-ศ.กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม
-นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์
-นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ
-นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ
-นายมนัส แจ่มเวหา
-นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
-นายอาวุธ วรรณวงศ์

5.กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. จำนวน 12 คน ได้แก่

-นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้แทน ผอ.สพท.ประถมศึกษา
-นายอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้แทน ผอ.สพท.มัธยมศึกษา
-นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ผู้แทน ผอ.สถานศึกษา ประถมศึกษา
-นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้แทน ผอ.สถานศึกษา มัธยมศึกษา
-นายกิตติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนครู ประถมศึกษา
-นางสุนทรีย์ ทองอินทร์ ผู้แทนครู ประถมศึกษา
-นายออน กาจกระโทก ผู้แทนครู ประถมศึกษา
-นายสงกรานต์ จันทร์น้อย ผู้แทนครู มัธยมศึกษา
-นายพรรษา ฉายกล้า ผู้แทนครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ ผู้แทนครูสังกัดอื่น (สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม)
-นายชาญ คำภิระแปง ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สายประถมศึกษา
-นายสุทธิพร ไชยพิเดช ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สายมัธยมศึกษา

คณะกรรมการทั้ง 31 คนนี้ ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว และจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนับจากนี้ 4 ปี เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีความรู้ มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในอนาคต
ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

 winwintujan winwintujanfeb winwintumanhudtun

Check Also

สถานี ก.ค.ศ. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

Tweet Share 0 R …