Home / เผยแพร่ผลงาน / การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ชื่อเรื่อง           :   การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้านปางแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

ผู้ประเมิน       :     นายพรชัย นาชัยเวียง

ปีที่ประเมิน    :      2556

 บทคัดย่อ

      การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางแก มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้
ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านปางแกจำนวน 17 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 319 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 168 คน รวมทั้งสิ้น 517 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม โดยผู้ประเมินสร้างขึ้นและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการประเมินพบว่า
1. ด้านบริบทของโครงการ ประเมินก่อนการดำเนินการ จากการดำเนินประชุม ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมพบว่ามีสภาพปัญหา และจำเป็นที่ต้องดำเนินการ มีความต้องการ ความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของโครงการมีความสอดคล้องในการดำเนินการ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
2. ด้านปัจจัย พบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางแก ด้านปัจจัย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ด้านกระบวนการ พบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปางแก ด้านกระบวนการ
ทั้ง 2 ครั้ง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก การประเมินครั้งที่ 1 มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานในครั้งต่อไปดังนี้ โรงเรียนควรกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมชัดเจน สามารถวัดได้ การดำเนินงานกิจกรรมการบูรณาการกับวิถีชีวิตภายนอกโรงเรียน ก่อนดำเนินงานควรมีการประสานงานกับชุมชนอีกครั้งเพราะการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ควรมีการเปรียบเทียบขั้นตอน วิธีการดำเนินงานกับแผนที่วางไว้ ส่วนการประเมินครั้งที่ 2 ได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้
4. ด้านผลผลิต พบว่า ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปางแก ด้านผลผลิต ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่าตัวชี้วัดร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคิดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านปางแก ทุกคนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคิดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คิดเป็นร้อยละร้อย ตัวชี้วัดพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคิดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางแก พบว่า ทั้งครูและผู้นำนักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความพึงพอใจของผู้ปกครองพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โรงเรียน บ้านปางแก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การการประเมิน

 

Check Also

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Tweet Share 0 R …