Home / ข่าวการศึกษา / โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS)

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS)

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS)

ที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 โดยได้พิจารณาถึงการปรับหลักเกณฑ์การรับทุนจากเดิมที่จะต้องไปศึกษาเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่หลักเกณฑ์ใหม่ผู้รับทุนสามารถศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้จะให้นำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือกประเภทข้อเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษมาใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกด้วยโดยผู้รับทุนจะต้องได้คะแนนจากสอบคัดเลือกในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th/websm/2015/nov/414.html

Check Also

สถานี ก.ค.ศ. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

Tweet Share 0 R …