Home / พลวัต / คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เนื่องจากมีความเร่งด่วนในการจัดส่งคู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่จะมีการถ่ายทอดสดในวันที่ ๑๕ -๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นี้

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดส่งคู่มือ จำนวน ชุดละ ๔ รายการ ไปไว้ที่ สพป. เขต ๑ ทุกจังหวัด จึงขอให้ทุกเขตไปรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ สพป. เขต ๑ ในจังหวัดของท่าน และขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ไม่สามารถจัดส่งไปทุกเขตพื้นที่ได้

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

หรือท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้ง ๔ รายการ ได้ที่นี่ ประกอบด้วย

๑. คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

๒. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

๓. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

๔. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

ที่มา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

Check Also

กรุงเทพมหานครประกาศผลสอบแล้ว

Tweet Share 0 R …