Home / ความรู้ผู้อำนวยการ

ความรู้ผู้อำนวยการ

โครงการพัฒนาความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา-ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  คลิกลงทะเบียน

Read More »

ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.ปี พ.ศ.2559

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สัง …

Read More »

เตรียมสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี 2560

คู่มือควบคุมภายใน สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่ง …

Read More »