•   ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๗ +++ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๗ http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/article/article_20141028113539.pdf กระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๗ http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/article/article_20141029134222.pdf ความรู้เกี่ยวกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/article/article_20141030103713.pdf เปรียบเทียบความแตกต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/article/article_20141030145944.pdf  
  • การทัศนศึกษาเพิ่มเติม การให้การบ้าน การสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิก http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1452 การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/download/article/article_20140930040502.pdf   ติวครูผู้ช่วย กับ WIN-WIN http://www.win-wintutor.com
  • การบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational Management Theory) หรือทฤษฎีอุบัติการณ์ (Contingencey Theory ) การบริหารใยุคนี้ค่อนข้างเป็นปัจจุบัน ปรัชญาของการบริหารเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการมองการบริหารในเชิงปรัชญา ไปสู่การมอง การบริหารในเชิงสภาพข้อเท็จจริง เนื่องจากในปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาอยู่เสมอ แนวความคิด เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาอยู่เสมอ การเลือกทางออกที่จะไปสู่การแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด There is one best way สถานการณ์ต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดว่าควรจะใช้การบริการบริหารแบบใด การบริหารในยุคนี้มุ่งเน้น ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์การกับสภาพแวดล้อมขององค์การ และเป็นส่วนขยายของทฤษฎีระบบว่า ทุก ๆ ส่วนจะต้องสัมพันธ์กัน สถาการณ์บางครั้งจะต้องใช้การตัดสินใจอย่างเฉียบขาด […]
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้า สำรองที่นั่งก่อนเต็ม…!  WIN-WIN คุณชนะ เราชนะ

เรื่องทั้งหมด

Page 1 of 41234