• http://www.kroobannok.com/73549
  •  
  •   ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๗ +++ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๗ http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/article/article_20141028113539.pdf กระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๗ http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/article/article_20141029134222.pdf ความรู้เกี่ยวกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/article/article_20141030103713.pdf เปรียบเทียบความแตกต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/article/article_20141030145944.pdf  
  • การทัศนศึกษาเพิ่มเติม การให้การบ้าน การสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิก http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1452 การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/download/article/article_20140930040502.pdf   ติวครูผู้ช่วย กับ WIN-WIN http://www.win-wintutor.com